SUBSIDIES

Ieder jaar ontvangt Stichting ViVant vele subsidieverzoeken. Alleen de aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor een financiŽle ondersteuning, die in principe eenmalig is.
Aanvragen voor privť-doeleinden komen niet voor subsidie in aanmerking.

DE AANVRAAG

Bent u, gelet op de genoemde doelstellingen, van mening dat uw project voor een subsidie in aanmerking komt, stuur dan uw schriftelijke aanvraag naar:

Stichting ViVant
p/a Linatestraat 87
5042 PP Tilburg

VOORWAARDEN

Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • Een duidelijke projectomschrijving en het belang voor de betrokkenen.
  • Een beschrijving van uw activiteiten en doelstellingen.
  • Een zo gedetailleerd mogelijke kostenraming.
  • Informatie over de start en de duur van het project.
  • Overzicht van andere geraadpleegde financieringsbronnen.
  • Inlichtingen over de rechtspersoonlijkheid van de aanvrager.

TOETSING & EVALUATIE

Het Bestuur van de Stichting beoordeelt elke aanvraag of deze valt binnen haar doelstellingen en voldoet aan de hierboven aangegeven voorwaarden. Het Bestuur maakt daarbij verder een afweging over de haalbaarheid, dan wel de uitvoerbaarheid van het project en de manier waarop het wordt begeleid en gecontroleerd. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of al dan niet tot subsidieverlening wordt overgegaan. Na toekenning van een subsidiebedrag wordt van de aanvrager een schriftelijke eindverantwoording verwacht die vergezeld moet gaan van alle relevante bewijsstukken.